5A Dejepis

 • Práca, trest alebo radosť str. 54 - 56
 • Detská práca str. 56 - 57
 • Prečítať, na úlohy v učebnici zodpovedať ústne + poznámky

Poznámky: Práca, Trest alebo Radosť + Detská práca

PRÁCA, TREST ALEBO RADOSŤ

Prvé ľudské činnosti - zberač a lovec

Neskôr - roľníci - chov zvierat a pestovanie rastlín.

 • ľudia využívali motyky a pluhy
 • dnes sa používajú stroje
 • trojpoľný systém obrábania pôdy
 • používanie umelých hnojív

Remeslá - roľníci vyrábali košíky, drevené sudy, tkali látky → prví remeselníci.

Postupne sa venovali remeslu - hrnčiarstvo, kováčstvo, zlatníctvo.

Remeselníci bohatli. Združovali sa do cechov. Staré remeslá sa stali umením.

Novšie druhy práce = strojová výroba → veľké továrne → robotníci → rozvoj priemyslu

Niektorí považujú prácu za trest. V minulosti pracovali najmä otroci, poddaní, nevoľníci.

 

DETSKÁ PRÁCA

V minulosti

 • detstvo s hrami bolo krátke, deti pracovali
 • roľnícke deti pracovali odmalička, remeselnícke ako nasledovníci remesla
 • bohatšie deti navštevovali školy
 • za prácu sa platilo menej
 • pracovali 12 - 14 hodín
 • v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali.

V súčasnosti

 • v chudobných krajinách deti nechodia do školy (alebo len málo rokov)
 • v najchudobnejších krajinách deti predávajú do otroctva (okolo 250 mil. detí 5-10 rokov)

Unicef

 • organizácia na ochranu detí
 • Nobelova cena mieru

Termín: 30. 3. - 12. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch. 


Termín: 15. 4. - 24. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 27. 4. - 8. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 11. 5. - 22. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 25. 5. - 29. 5.