6 Biológia

19. 3. 2020

str. 68 Rast a vývin semena - prečítať a napísať poznámky.


24. 3. 2020

str. 70 - Rozmnožovanie rastlín - prečítať, napísať poznámky.


26. 3. 2020

str. 71-72 Rastlinné telo ako celok. - prečítať, napísať poznámky


31. 3. 2020

Opakovanie  -Rastlinné telo ako celok - https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/rastlinn_telo_ako_celok.html.-každý sám si to prečítať, vyplniť doplňovačku.


2. 4. 2020

opakovať Stavba tela kvitnúcich rastlín - str. 56 - 67.


7. 4. 2020

Stavba tela kvitnúcej rastliny.-preopakovať


16. 4. 2020

Huby s plodnicou - str.73-74 - prečítať, urobiť poznámky, do zošita ešte vypísať dve jedlé,jedovaté a nejedlé huby - použi atlas húb, alebo na internete.

na e-učebnici si vyhľadajte huby s plodnicou a urobte si cvičenia a kvíz.


21. 4. 2020

str.75 - Iné huby a lišajníky./viď príloha -poznámky,  PL huby s plodnicou-prosím vyplniť a poslať vyplnené na e-mail - beatap@centrum.sk.


23. 4. 2020

str. 78-79 Drobné vodné živočíchy - pŕhlivce -preštudovať,poznámky v prílohe.


28. 4. 2020

str. 80-81 Vnútorné parazity- Hlístovce a ploskavce - preštudovať+ príloha -poznámky.


30. 4. 2020

str. 82-83 Živočíchy so schránkou-prečítať+v prílohe poznámky


5. 5. 2020

Živočíchy so schránkou- makkýše- na e-učebnici-si urobte doplňovačku/nič mi neposielajte - je to len pre zopakovanie témy/.


7. 5. 2020

Slimáky bez ulity- Slizniaky a slizovce-na internete vyhľadajte nejakých živočíchov, ktorí tam patria a napíšte krátku charakteristiku/pošlite mi to na e-mail -beatap@cenrum.sk/


14. 5. 2020

bez kriedy pozrieť prezentáciu-Makkýše.


19. 5. 2020

str. 85-86 Obrúčkavce - naštudovať+ v prílohe poznámky


20. 5. 2020

Obrúčkavce- na e-učebnici si pozrite danú tému a urobte si poznávačku a cvičenia. Nič netreba posielať vypracované.


26. 5. 2020

Dážďovka zemná- prezentácia je na bez kriedy.


28. 5. 2020

Zostáva predchádzajúce učivo - Dážďovka zemná- prezentácia je na bez kriedy.


2. 6. 2020

str. 87- Článkonožce - preštudovať+poznámky v prílohe


9. 6. 2020

str. 89-90 Hmyz- preštudovať+poznámky v prílohe.


16. 6. 2020

Preopakujte si učivo str. 78-90.