7 Chémia

19. 3. 2020

Opakovať - str. 53 - 64


24. 3. 2020

Katalyzátory - nájsť na internete, čo sú to katalyzátory a na čo sa používajú?/napísať do zošita/


26. 3. 2020

z prvkov - kyslík,vodík,uhlík,železo,síra,dusík-na internete alebo v encyklopédii vyhľadať jeden z nich a napísať krátku charakteristiku do zošita.


31. 3. 2020

str. 66-67 Chemický rozklad - napísať ponámky v rámčeku na str.67


2. 4. 2020

Horenie ako chemická reakcia - str.70-71 - prečítať, napísať poznámky.


7. 4. 2020

Vyhľadať na internete hasiace prístroje, jeden napísať do zošita.


16. 4. 2020

Vypíš podmienky horenia - do zošita./čo je potrebné, aby horelo/

str. 73-74 Požiar a jeho hasenie


21. 4. 2020

na e-mail -  beatap@centrum.sk. zaslať krátky referát na tému Požiar a jeho hasenie/môžte vymenovať aj hasiaceprístroje a čo sa s nimi hasí/.


23. 4. 2020

str. 75 Hasiace prístroje a hasiace látky-preštudovať, napísať poznámky.


28. 4. 2020

zostáva staré učivo-Hasiace látky a hasiace prístroje.


30. 4. 2020

preopakovať- požiar,hasiace prístroje/tí,ktorí mi ešte neposlali referát,tak ich prosím, aby mi ho poslali/


5. 5. 2020

preopakovať - str. 70-75


7. 5. 2020

Exotermické a endotermické reakcie str. 76-77 -prečítať a odpísať to, čo je v rámčeku za látkou.


14. 5. 2020

str. 81-82 Pomalé a rýchle reakcie- naštudovať-poznámky nemusíte z tejto témy písať.


19. 5. 2020

7. roč. Vyhľadajte na internete pojem Biodegradovateľné plasty-pošlite mi to e-mailom/beatap@centrum.sk/


21. 5. 2020

Zostáva predošlá domáca úloha.


26. 5. 2020

Poslať D.Ú, tí, ktorí ešte neposlali/Biodegradovateľný odpad./


28. 5. 2020

Vyplniť a poslať test, ktorý je v prílohe

Test Chémia 28. 5.
Word – 15.6 KB 24 downloads

2. 6. 2020

str. 84 prečítajte si Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chem. reakcie a odpíšte si zapamätáme si.


9. 6. 2020

str. 85 - Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie+ opísať text v rámčeku.


11. 6. 2020

str. 86 -Vplyv veľkosti povrchu......-preštudovať a napísať text v tabuľke.


16. 6. 2020

str.87 Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií - prečítať+ odpísať definíciu v rámčeku.


Create a Free Website With Webador