7 Slovenský jazyk

17. 3. 2020

SJL - jazyk - zapísať tabuľku strane 57 (Zopakujte si), v PZ celá strana 33 (Opakovanie učiva o slovesách), plus ten PL, čo som Vám dala v piatok, keď sa ku niekomu nedostal, prosím odfoťte ho niekto a pošlite si ho do skupiny.

 

SJL - literatúra - Arthur Conan Doyle - Na ten obraz nikdy nezabudnem (st. 95) - prečítať text a spraviť ústne úlohy za textom na strane 98 a 99. Osnovu, čo je úloha 98/3 si spravte do zošita. Poznámky pošlem nabudúce.


19. 3. 2020

SJL – jazyk – Slovesný vid: strana 57 prečítať tie dva texty, strana 58/3 – ústne, 58/4 - písomne, zapísať tabuľku na strane 59 (taká pomôcka pre vás, že keď viem dať pred sloveso budem, tak sloveso má nedokonavý vid – čiže (budem) posielať, tam sa dá, ale pred (budem) poslať sa nedá, takže posielať nedokonavý a poslať dokonavý vid), strana 59/5, 6 – písomne, 59/7- ústne, v PZ celá strana 34.

 

SJL – literatúra – Arthur Conan Doyle – Na ten obraz nikdy nezabudnem (poznámky si prepíšte do zošita)

- 1859 – 1930

- škótsky spisovateľ, preslávil sa poviedkami o Sherlockovi Holemesovi,

- najznámejšie dielo o SH je Pes baskervillský

- ďalšie významné dielo je Stratený svet

 

LD – epika

LF – próza

– úryvok z dobrodružného románu

Téma – stretnutie s ľudoopmi

Idea – človek oddávna túži spoznať svoj pôvod

Postavy – hlavné – novinár Edward Malone, lord John Roxton

                 vedľajšie – profesor Challanger, profesor Summerlee, ľudoopi

k postávam si dopíšte ich vlastnosti, výzor,...

Rozprávanie – ja – rozprávanie

Umelecké prostriedky – epiteton – vycivená tvár

                                                    metafora – temnota, čo zastrela moji dušu, horúčka plodí viny

                                                    prirovnanie – niesli ho ako rímskeho vládcu

 

- dôležitým kompozičným prostriedkom výstavby prozaického textu je pásmo rozprávača a pásmo postáv

- základné znaky dobrodružnej literatúry – dramatickosť, príbehovosť, nečakané zauzlenia, výnimočnosť ústredného hrdinu, nezvyčajnosť prostredia a doby, kontrast – kladný a záporný hrdina, poznávacia hodnota – spoločenské a prírodne javy


24. 3. 2020

SJL – jazyk – Slovesný vid – strana 60/8, 9 – písomne, plus tieto cvičenia prepísať do zošita a vypracovať.

  1. Urči dokonavý (DV) alebo nedokonavý (NV) vid slovies.

rozlial, vyfarbíme, vravíš, odtrhlo sa, skackám, češeme, používaj, obkreslíme, naučia sa, nadvihneme, smeje sa, kreslia, odišla, stavajú, zmrzlo, vyrásť, zapíšem, jeme, znížil, kúpili sme, ukradli, jazdite, spali, svietilo, prihraj, zabavíme sa, vyhrajte, riešili, potvrdila, povysávaj, otvoria, zober, perú, balili, obalíme, vydržím, dýchaj, volil, cúvaj   (vypíšte si ich aj vedľa seba a určte DV alebo NV)

  1. Zmeň vid slovies (utvor vidovú dvojicu).

prekonávať, preložiť, usmiať sa, objednať, odmeniť, zatvoriť, prebúdzať, vystúpiť, odstraňovať, minúť, získavať, objaviť, zaistiť, stretnúť, odolať, ukazovať, pomáhať, skákať, získavať, nakúpiť, odovzdať, otvoriť, pustiť, uvidieť, vyhrať, uvariť, poznať, roztápať, nakloniť, cvičiť

(prekonávať – je NV a sloveso prekonať je DV

preložiť – je DV a sloveso prekladať je NV – takto postupujte aj pri ostatných slovesách)

3.Daj sloveso do neurčitku a urči vid.

V zime chodievame do Tatier. Mama upiekla chutné koláče. Prídeš zajtra na večeru? Zabudni na nové auto! Otec leží na gauči. Babka zasadila v záhrade pór. Cestujete do zahraničia? Športovkyňa skočila rekord. Chlapci si upratali svoju izbu. Odnes ten pohár na stôl! Pes behá po dvore. Sestra vyliala mlieko. Lekári operujú pacienta. Môj strýko si postavil dom. Starká vychovala päť detí. Krajčírka strihá látku. Zákazník oklamal predavačku. Otec vždy hovorí pravdu.

(vety prepísať pod seba, vedľa vety vypísať neurčitok slovesa a určiť vid)


24. 3. 2020

SJL – literatúra – Fantasy literatúra – Igor Molitor, Muška Molitorová – Dievčatko z Krajiny Drakov – str. 100 – prečítať text, na strane 105 spraviť všetky úlohy ústne, okrem úlohy 5 – vytvorte krátke rozprávanie, v ktorom by sa hlavná postava ocitla na inom mieste – toto spravte písomne a ešte si vyberte ľubovoľnú časť príbehu a nakreslite si k nej obrázok.


26. 3. 2020

SJL – jazyk – Dynamický opis – preopakujte si, čo je statický opis, aby ste vedeli základné rozdiely medzi dynamickým a statickým opisom, 60/1 – ústne, 61/2 – písomne to c.), v PZ celá strana 35 a 37 (slovesá - precvičovanie)

Zapísať do zošita:

statický opis – osobný opis, nemenný

                        opis znakov, vlastností osôb, zvierat a vecí

                        predmetom je osoba, zviera, vec v stave pokoja

                        nemá dej

                        vypočítavanie znakov a vlastností v poradí, ale poradie nie je záväzné

                 najmä podstatné, prídavné mená, oznamovacie vety, slovesá v prítomnom čase

dynamický opis (opis pracovnej činnosti) – neosobný opis, nemenný

                                                              predmetom opisu je dej (činnosť),ktorý sa opakuje

                                                             čiastkové úkony sú v istej časovej postupnosti

                                                             poradie činností je záväzné

                                                            v závere je výsledok činnosti

                                                             slovesá opisujú činnosť

                                                    slovesá v 1.os. pl. prít. čas, oznam. sp. a 2.os. pl. rozkaz.sp.

rozprávanie – osobný zážitok

                        jedinečný, neopakovateľný dej

                        časová postupnosť dejov

                        v závere je rozuzlenie deja

                        slovesá stvárňujú príbeh

                       slovesná osoba sa mení


26. 3 . 2020

SJL – literatúra - Igor Molitor, Muška Molitorová – Dievčatko z Krajiny Drakov (poznámky prepísať do zošita)

Fantasy literatúra

 

- Fantasy literatúra je druh populárnej literatúry. Populárna literatúra je masová literatúra, ktorá je určená nenáročnému čitateľovi.

- Za prvé dielo fantasy literatúry je považovaná kniha Hobit, ktorú napísal v roku 1937 J. R. R. Tolkien. Typickým znakom tejto literatúry je, že nielen dej, hlavné postavy, ale najmä prostredie je fikciou (výmyslom) autora. 

 

Muška a Igor Molitorovci

- Muška a Igor Molitorovci pochádzajú z Košíc, ale žijú v Sydney v Austrálii. Vyštudovali Fakultu architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracujú ako architekti a písanie je ich koníčkom.

- Napísali sériu románov Dievčatko z Krajiny Drakov (ktorú tvoria tri knihy: Mezzarthys, Tajomstvo Legelynu a Chrám duchov).

 

Dievčatko z Krajiny Drakov

Obsah:

Téma: cesta do neznámeho sveta

Hl. myšlienka: aj dieťa musí prekonávať prekážky v živote, pomôcť mu okrem dospelých môže fantázia

LF: próza

LD: epika

LŽ: úryvok z románu

Hl. postava: Dievčatko ( k postavám dopísať vlastnosti a výzor)

Vedľajšie postavy: babkine sestry Seelia a Nanet, babka Attanai

Druh rozprávania: on-rozprávanie

Umelecké prostriedky:

- epiteton: chladným úsmevom

- metafora: v  nízkom strope zívali diery; vzduch bol nasýtený vôňami;

- personifikácia: zvedavosť a strach ho poháňali vpred, kvietok žmurkol a oblizol sa

- prirovnanie: teplo ako v Afrike, drobučký ako kolibrík

- zdrobneniny: vtáčik, krídelkami, kvietok,...


31. 3. 2020

SJL – jazyk – Spojky – 62/1, 3 – písomne, 62/2 – ústne, 63/4,5 – písomne, na strane 63 zapísať ešte tabuľku Zapamätajte si, v PZ strana 36 - celá.

Tieto cvičenia prepísať do zošita a vypracovať.

  1. Doplň spojky alebo, či, a, no, preto.

Francúzsky vedec André Maria Ampér na začiatku svojej práce písal len matematické diela, ________ neskôr sa zaoberal chémiou. Jeho objav základnej jednotky pre elektrický prúd ukázal pohyb elektriny ___________ magnetického pôsobenia elektrickej energie. Objavil aj telegraf, __________ skonštruoval galvanometer __________ elektromagnet, _________ dodnes používame jednotku ampér.

 

  1. Doplň spojky keď, a, ani, ktorej, a preto.

Značka Renault vznikla na konci 19. storočia, _________ sa jej zakladateľ Louis Renault ___________ jeho bratia pustil do stavby automobilu. Boli to časy, ________ ostatní výrobcovia používali reťaze na pohon zadných kolies. Louis Renault však predvídal, _______ používal kužeľovú spojku, po __________ sa prenášal krútiaci moment motora dozadu. Vodič tak už nemusel mať kabát, čiapku _________ okuliare.

 

  1. Doplň spojky aj, ktorý, a, ktoré, že, i.
  2. F. B. Morse vynašiel v roku 1832 elektromagnetický telegrafický prístroj, __________ sa používa dodnes. Morseova abeceda používa dlhé ________ krátke znaky, __________ pozostávajú z bodiek ___________ čiarok. Neskôr sa zistilo, _________ znaky sa dajú vnímať ___________ sluchom.

SJL – literatúra – Rick Riordan – Percy Jackson – Zlodej bleskov – strana 106, prečítať text, vypracovať úlohy na strane 110/1,3,5 – písomne, 110/2,4 – ústne, 111/1,2,3,4,5 – ústne.


2. 4. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva o slovných druhoch – 64/1,2 – ústne, 64/3 a.) – písomne, 65/4,5,7, – písomne, 65/6,8 – ústne, v PZ vypracovať od strany 38 – 41 (Opakovanie učiva o slovných druhoch a Opakovanie)


SJL – literatúra - Rick Riordan – Percy Jackson – Zlodej bleskov (poznámky prepísať do zošita)

 

Rick Riordan

Rick Riordan je úspešný americký spisovateľ, autor 5-dielnej knižnej série Percy Jackson a ďalších fantasy románov pre mládež, ale aj série detektívnych románov pre dospelých. V USA jeho diela patria medzi bestsellery vo svojom žánri.

Hlavný hrdina série 12-ročný chlapec Percy sa dozvie, že je synom starogréckeho boha Poseidona, umiestnia ho na Vrch polokrvných (ostrov pre deti bohov). Percy čelí obvineniu, že na otcov príkaz ukradol svojmu strýkovi Diovi zázračný blesk. Musí nájsť ukradnutý blesk boha Dia, aby zachránil Zem pred vojnou.

Na motívy tejto knihy boli nakrútené dva filmy.

 

Percy Jackson – Zlodej blesku

Obsah:

Téma: hľadanie ukradnutého blesku boha Dia

Hl. myšlienka: život od nás často žiada odvahu prekonávať nečakané prekážky

LF: próza

LD: epika

LŽ: úryvok z fantasy románu

Hl. postava: Percy Jackson

Vedľajšie postavy: Cheiron, satyr Grover  

(k postavám dopísať vlastnosti a prípadne výzor)

Druh rozprávania: ja-rozprávanie

Umelecké prostriedky:

      - epiteton: atramentová polievka

- metafora: blížila sa hmlistá dažďová opona, to bola malina (niečo ľahké, jednoduché)

- prirovnanie: obloha vyzerala ako atramentová polievka tesne pred zovretím

 

Zeus – hlavný grécky boh, Poseidonov brat

Poseidon – Diov brat, grécky boh morí a oceánov

satyr – poloboh, patril do družiny lesných démonov. napoly človek a napoly cap

 

- dopísať ešte z učebnice na strane 111 tie 3 hviezdičky (Zistili ste) a fialovú poučku Fantasy literatúra.


7. 4. 2020

SJL – jazyk – vypracovať do zošita 2 pracovné listy v rámci opakovania SD.

SJL – literatúra – Detektívka – Thomas Brezina – Hľadači pokladov... – strana 112, prečítať text, 118 – Čítame, pracujeme s textom – 1, 2, 4, 5 – ústne, 3 – písomne, Pátrame, riešime úlohy – 1 – písomne, 2 – ústne.


16. 4. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva o jednoduchej vete – strana 66/1, 2 – ústne, 67/3 – prepísať vety do zošita a pripísať k nim mená, 67/5, 6, 7 – písomne, ( v tej 5 a 6 si farebne doplňte chýbajúce VČ, v 7 si vety prepíšte a farebne podčiarknite podmet a prísudok),

prepísať tabuľku na strane 67, v PZ strana 42/1, 2, 3, prikladám aj pracovný list, ktorý si prepíšete do zošita a vypracujete.


SJL – literatúra - Detektívka – Thomas Brezina – Hľadači pokladov... –poznámky prepísať do zošita.


21. 4. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva o jednoduchej vete – prikladám pracovný list na spracovanie, buď si ho vytlačte, alebo si ho spracujte do zošita, v PZ si ešte spravte 43/4, 5, 6.


SJL – literatúra – pripájam pracovný list zameraný na opakovanie dobrodružstva v literatúre, fantasy a detektívky, vypracujte si ho do zošita.


23. 4. 2020

SJL – jazyk – Holá, rozvitá veta, viacnásobný vetný člen – 68/1, 2 – ústne, 69/3 – vety prepísať, určiť si v nich podmet a prísudok (aj typ), zamyslieť sa nad tým, ktoré vety majú len prisudzovací sklad (podmet a prísudok), a ktoré majú okrem prisudzovacieho skladu aj iné slová, následne pod toto cvičenie si prepíšte tú tabuľku, 69/4 – písomne, 69/5 – ústne, 69/6 – vety prepísať, farebne si vyznačte vetné členy (tak ako je to v knihe) a následne pod to si napíšte tú tabuľku, 69/7 – písomne (9 viet), 69/8 – ústne, prepíšte si ešte tabuľku na strane 70 – tam si doplňte: holý VČ – napr. Otec píše., rozvitý VČ Milý otec píše., viacnásobný VČ Otec a mama píšu., v PZ 44/7, 8, 9.


SJL – literatúra – mali by sme opakovať ešte jednu hodinu, takže kto nestihol ešte ten PL s opakovaním, tak si ho dokončite, každý mi napíšte krátky príbeh (fantasy, detektívka, dobrodružná literatúra) a pošle mi to do piatka na mail (lucia.pavelova@gmail.com), nech je to aspoň jedna A4.


28. 4. 2020

SJL – jazyk – prikladám 2 PL na vypracovanie – buď si ich vytlačte, alebo vypracujte do zošita. Napísala som vám v nich, ako máte postupovať, keby to bolo veľmi náročné na pochopenie, tak sa mi ozvite.


SJL – literatúra – Western – Karl May – Šľachetnosť Old Shatterhanda – strana 119 – prečítať si ukážku, na strane 122 – Čítame, pracujeme s textom – všetky úlohy ústne, 123 – Pátrame, riešime úlohy – 1 – písomne, 2,3,4 – ústne.


30. 4. 2020

SJL – jazyk – Vetný základ a jednočlenná veta – strana 70/1 – prekresliť do zošita a doplniť informácie, ktoré tam chýbajú, b.) vety prepísať a určiť ich podľa obsahu, c.) a d.) – ústne, 71/2 – a.) ústne, prečo sú vety vyznačené vety dvojčlenné, b.) vypísať slovesá, c.) ústne, 71/3 – písomne

(Vyčasilo sa. a Učil sa., pred Učil sa - viem doplniť On (nejaký chlapec) sa učil., pred Vyčasilo sa - tiež viem doplniť ono, ale my nevieme, kto to je, to ono, čiže tá veta je jednočlenná, pretože nemá činiteľa deja, nemá podmet, a za to ono si nemôžem doplniť počasie, ale za on si viem domyslieť nejakú osobu, keby bola veta Počasie sa vyčasilo., tak počasie je podmet a vyčasilo sa je prísudok, čiže veta je dvojčlenná, ale Vyčasilo sa. je veta jednočlenná), prepísať tabuľku pod touto úlohou, 71/4 – písomne, v PZ strana 45/10, 11, 46/12, 13.


SJL – literatúra - Western – Karl May – Šľachetnosť Old Shatterhanda – poznámky prepísať do zošita.


5. 5. 2020

SJL – jazyk – Vetný základ a jednočlenná veta – 72/5 – vety prepísať, označiť v nich podmet a prísudok a preštylizovať ich na jednočlenné, 72/6 – opäť vety prepísať, označiť si v nich vetný základ a preštylizovať ich na dvojčlenné, v PZ strana 46/14, 45/15, 16. Prikladám aj jeden PL na vypracovanie.


SJL – literatúra – Liselotte Welskopfová-Henrichová – Synovia Veľkej  medvedice – strana 124, text si prečítať, na strane 129/Čítame, pracujeme s textom – úlohy 1, 2, 3 spraviť ústne, 129/Pátrame, riešime úlohy – 1, 2, 4, 5, 6 – ústne, 3 – písomne.


7. 5. 2020

SJL – jazyk – Slovesná a neslovesná jednočlenná veta – strana 73/1 – prečítať text, 73/2 – ústne, 73/3 – hrubo vyznačené vety prepísať a zistiť, čo ich spája, 73/4 – písomne, 73/5 – písomne, na strane 74 zapísať tabuľku Zapamätajte si, v PZ som sa pomýlila, mali ste si spracovať stranu 47/15,16, nie 45, teraz si spravte 47/17, 48/18, 49/19 – (dvojčlenná úplná je taká, ktorá má vyjadrený podmet, neúplná je taká, ktorá má podmet zamlčaný/nevyjadrený) – to si zapíšte aj do zošita, 49/21.


SJL – literatúra - Liselotte Welskopfová-Henrichová – Synovia Veľkej  medvedice – poznámky prepísať do zošita.


12. 5. 2020

SJL – jazyk – Slovesná a neslovesná veta – 74/6, 7, 8 – písomne, v PZ 50/22, 23,24, 51/Opakovanie, do skupiny Vám ešte odfotím nejaké cvičenia, tie si prepíšte a vypracujte.


SJL – literatúra – v literatúre sme trošku popredu, takže budete mať takú tvorivú úlohu, ktorú mi pošlete do utorka večera,

úloha je na strane 123/Tvoríme – krátke rozprávanie, kedy si predstavíte, že ste náčelník kmeňa a idete pomôcť v boji svojim bratom.


14. 5. 2020

SJL – jazyk – Prikladám PL na opakovanie jednočlennej a dvojčlennej vety – PL si buď vytlačte, alebo vypracujte do zošita.

PL s názvom Jednočlenné vety 7. ročník mi pošlite vypracovaný do piatka na mail (vo WORDE).


SJL – literatúra – Robinsonáda – Daniel Defoe – Robinson Crusoe – strana 130, prečítať ukážku, 133/Čítame, pracujeme s textom – 1,2 – písomne, 3,4 – ústne, Pátrame, riešime úlohy – 1,2 – ústne.


19. 5. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie vedomostí o vete – strana 75/1 a.) – ústne, b.), c.) – písomne, 75/2 a.) – ústne, b.) – písomne, 75/3 a.) – ústne, b.) – písomne, 76/4 – písomne, 76/5 – a.), b.), c.) – ústne. Pošlem ešte do skupiny dve cvičenia, tie si vypracujte do zošita.


SJL – literatúra - Daniel Defoe – Robinson Crusoe – poznámky si prepísať do zošita.


21. 5. 2020

SJL – jazyk – prikladám PL na opakovanie viet, buď si ich vytlačte, alebo si ich vypracujte do zošita.


SJL – literatúra – tvorivá úloha – predstavíte si, že sa ocitnete na opustenom ostrove - čo by ste tam robili, ako by ste si zabezpečili potravu, úkryt, ako by ste sa snažili odtiaľ dostať, skúste napísať, aké dobrodružstvá by ste tam mohli zažiť,..., pošlite mi to do PIATKA a prosím vo WORDE!!!


26. 5. 2020

SJL – jazyk – prikladám 2 PL na opakovanie jednočlennej a dvojčlennej vety. Buď si ich vytlačte, alebo vypracujte do zošita.


SJL – literatúra – Scott O´dell – Ostrov belasých delfínov – strana 134 – prečítať ukážku, strana 136/ Čítame, pracujeme s textom – 1,2 – ústne, 3 – napíšte si do zošita len rady, ktoré by ste dali Karane, 137/ Pátrame, riešime úlohy – 1,2,3,4,5 – ústne.


28. 5. 2020

SJL – jazyka – prikladám 3 PL na vypracovanie – ide o opakovanie hlavných vetných členov, tiež jednočlenných a dvojčlenných viet.


SJL – literatúra – Scott O´dell – Ostrov belasých delfínov - prikladám poznámky, ktoré si prepíšte do zošita.


2. 6. 2020

SJL  - jazyk – Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – strana 81/1 – napíšte si obrázok 1. - k tomu typy komunikácie a rovnako aj obrázok 2., 81/2 – písomne, 81/3 – prepíšte si tie 4 body do zošita, krížikom označte, čo tam nepatrí, kvačkou označte, čo tam patrí a dopíšte ešte 2 dve tvrdenia, 81/4 – písomne jedno z toho, 81/5 – prepíšte ich z knihy a vedľa toho ich opravte, 81/6 – celé písomne, 82/7 – vypísať tie správne, 82/8 – písomne, 82/9 – prepíšte si slová v zátvorke a k nim napíšte slová cudzieho pôvodu, 82/10 – prepísať slovné spojenia a k nim uviesť slová cudzieho pôvodu, v PZ 55/1,2,3,4.


SJL – literatúra – Opakovanie westernu a robinsonády – prikladám PL na vypracovanie, zapíšte si ešte tabuľku na strane 138/ Čo už vieme, čo sme sa naučili.


4. 6. 2020

SJL – jazyk - Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – 82/11 a.) b.) – písomne, 82/12 – písomne, 82/13 a.) prečítať text a vypísať jednu vetu, b.) c.) písomne, 82/14 a.) b.) – písomne, 83/15 – nech Vám to rodičia nadiktujú, 83/16 – písomne, 83/17 – písomne, 83/19 – ústne, 83/20 – písomne, 84/21 – ústne, 84/22 – písomne, v PZ 56/5, 6, 7, 8, 57/10, 11, 12, 13.


SJL – literatúra – Rozhlasová hra – Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec – strana 140 – prečítať ukážku, strana 144/Čítame, pracujeme s textom – 1, 3 – ústne, 2 – písomne (to rozdelenie na zdomácnené, cudzie a internacionalizmy nerobte, mohol by to byť pre vás trošku problém), 144/Pátrame, riešime úlohy – 1, 2, 3 – ústne.


9. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – 84/23 – nemusíte prepisovať celý text, len si vypíšte slovom do jedného stĺpa základné a do druhého stĺpca radové číslovky, 84/24 – nech vám text nadiktujú rodičia, potom postupujte podľa zadania, 84/25 – písomne celé vety, 84/26 a.) b.) – písomne, 84/27 – písomne, 84/28 – písomne, 85/29 – písomne, v PZ 58/14, 15, 16, 17.


SJL – literatúra – Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec – poznámky prepísať do zošita.


11. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – 85/31 – písomne, 86/32 – diktát nech vám nadiktujú rodičia, 86/33 – ústne, 86/34 – písomne, 86/35 – písomne, 86/36 – vety si prepíšte, podčiarknite v nich podmet a určite, či je vyjadrený alebo nevyjadrený, 87/37 – písomne, 87/38 b.) – písomne, 87/39 b.) – písomne, k prísudkom si dopíšte aj podmety, 87/40 a.) – písomne, 87/41 – písomne, v PZ 59/18, 19, 20, 21, 60/22, 23, 24.


SJL – literatúra – Filmové umenie – Jozef Cíger Hronský – Sokoliar Tomáš – strana 146, prečítať text, 149/Čítame, pracujeme s textom – 1 – vypíšte si mená postáv a ich postavenie, ďalšiu časť úlohy si spravte ústne, 2, 3 – ústne.


16. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – 88/ 1. test, 89/ 2. test (pri tomto teste máte síce aj správne odpovede, ale skúste si ich zakryť, je tam chyba v 1. D, 2.C), v PZ 61/25, 26, 27, 28, 29, 62/test, 63/krížovka.


SJL – literatúra – Filmový scenár – strana 150, prečítať si ukážku, strana 154/Čítame, pracujeme s textom – ústne, Pátrame, riešime úlohy – 1, 2, 5 – ústne.


18. 6. 2020

SJL – jazyk - Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka – prikladám na záver 2 PL na opakovanie učiva.

Pracovné listy a poznámky si stiahnite cez Download

Koncoročné Opakovanie 7 Ročník
Word – 21.9 KB 26 downloads
Opakovanie 7 Ročník
Word – 49.9 KB 16 downloads

SJL – literatúra – Jozef Cíger Hronský – Sokoliar Tomáš – poznámky si prepíšte do zošita.

J. C. Hronský - Sokoliar Tomáš
ODT file – 9.0 KB 14 downloads

Create a Free Website With Webador