9 Matematika

17. 3. 2020

Cvičný test ako príprava na T9 - posielam v prílohe (odkaz)
vypracovať do štvrtka 19. 3. a poslať mi výsledky na kontrolu

(klikni na tlačidlo alebo si stiahni test priamo do počítača)

Cvičný test T9
PDF – 78.5 KB 52 downloads

19. 3. 2020

cvičný test - príprava na T9 - Test č.6 - termín: 19. a 20.3.
cvičný test - Monitor B - termín: 21.- 23.3. (úlohy 8 a 12 NIE)
odpovede poslať na kontrolu najneskôr v pondelok 23. 3. (mailom alebo cez bezkriedy.sk)

Test č.6
PDF – 70.8 KB 56 downloads
Monitor B
PDF – 73.0 KB 62 downloads

24. 3. 2020

termín: do 26.3.
V prílohe je zhrnutie k učivu Lineárna funkcia a vzorové príklady na možné výpočty. Na základe týchto vzorových príkladov vypracovať úlohy z PZ: 119/12; 120/13; 121/14; 15 a 122/16

Lineárna funkcia
PDF – 119.0 KB 62 downloads

31. 3. 2020

Termín: do 2.4.
Pokračovať v cvičeniach z PZ: vypracovať 122/17, 18; str. 123/19, 20 a str. 124/21 a 22


2. 4. 2020

Práca na 2. a 3.4.
strany 125 a 126 z PZ


7. 4. 2020

Dokončiť úlohy z PZ - Opakovanie I. a II. na stranách 127 a 128
(a posledná možnosť vyjasniť si to, čo ešte potrebujete ohľadom lineárnych funkcií pred preverením vedomostí)


16. 4. 2020

Kontrolná práca z tématického celku Lineárna funkcia. Zadanie dostane každý správou cez bezkriedy.sk. Kto náhodou nemá prihlasovacie údaje, nech mi napíše na mail, prihlasovacie údaje mu pošlem.

Foto alebo scan vypracovaných úloh (nielen výsledky!) zaslať mailom na zuzana.spendelova@centrum.sk


21. 4. 2020

V priloženom súbore je zhrnutie a objasnenie základných štatistických pojmov aj so vzorovou úlohou. Definície jednotlivých pojmov si zapíšte do zošita. V učebnici (2. časť) učivo začína na str. 84.

Prejdite si strany 84 - 87: teoretickú časť aj vzorové riešené príklady a na základe týchto vysvetlení vypracujte úlohy: 87/9 a 88/10, 88/11.
Ak by nebolo niečo jasné, kontakt na mňa máte.

Štatistika
PDF – 116.1 KB 68 downloads

23. 4. 2020

Štatistika - pokračovať v úlohách z učebnice. Pozrite si riešenú úlohu 88/12 a rovnako urobte úlohy 89/13, 14, 15 a 90/16.


28. 4. 2020

Počítajte si ďalej úlohy zo Štatistiky. Z učebnice riešená úloha 90/17 a (aj) podľa nej úlohy 90/18 a 91/19, 91/20. Pri každej úlohe musí byť aj tabuľka! (Ak ste náhodou doteraz tabuľky nerobili, tak dorobiť aj k predchádzajúcim úlohám). Pri úlohách, kde máte zostrojiť aj diagram, si môžte pomôcť tabuľkovým kalkulátorom. Z PZ strany 105 a 106 celé.


30. 4. 2020

Grafické znázornenie údajov

K vypracovaniu úlohy budete potrebovať akýkoľvek tabuľkový kalkulátor (napr. MS Excel, OO Calc a pod.)

V učebnici na str. 92 a 93 budete robiť úlohy 1. a 2. Obe sú riešené, ale budem v nich chcieť aj niečo navyše.

V cvičení 92/1 tabuľku urobte v tabuľkovom kalkulátore s tým, že stĺpec a riadok Spolu nebudete hodnoty vpisovať ručne, ale pomocou funkcie SUM resp. SUCET. Z tejto tabuľky potom vygenerujte stĺpcový graf (diagram). Ako má vyzerať výsledok, máte v učebnici.

V cvičení 93/2 budete postupovať rovnako, ale oproti učebnici pridáte stĺpec a riadok Priemer, kde pomocou funkcie AVERAGE resp. PRIEMER vypočítate priemery za jednotlivé dni aj ročníky. Pozor, do priemeru nezahŕňať riadok / stĺpec so súčtom! Výsledky, ktoré vám majú vyjsť, máte tiež v učebnici. Aj k tejto tabuľke vygenerujte graf (diagram) (pri generovaní označiť len riadky a stĺpce so samotnými údajmi, tie so súčtom a priemerom nie) - viď učebnica.


5. 5. 2020

Dúfam, že ste si všetci precvičili prácu s tabuľkovým kalkurátorom (vytváranie tabuliek, vkladanie rôznych grafov a použitie základných funkcií na výpočet súčtu a priemeru).

Pretože aj ďalšiu úlohu budete robiť na počítači. Úlohu 95/4 (pracujte podľa mojich pokynov, nie podľa zadaní a), b), c) v učebnici) - údaje z učebnice zapíšte do tabuľky, naformátujte ju (zvýraznite hlavičku, orámovanie, príp. pridajte striedavú farebnosť riadkov viď. moja tabuľka v súbore Štatistika). Vygenerujte graf pre tieto údaje (graf by mal mať nadpis čo zobrazuje + legendu).

Vypočítajte celkový predaj mobilných zariadení za rok 2011 (použite funkciu SUM). A následne tabuľku rozšírte o relatívnu početnosť vyjadrenú zlomkom, desatinným číslom s 2 desatinnými miestami a percentom (docielite úpravou formátu bunky/číslo).

Relatívnu početnosť je možné nechať vypočítať samotný tabuľkový kalkulátor zadaním vzorca. Na konci overte správnosť výpočtov súčtom relatívnych početností (pre zlomok a desat. číslo má vyjsť 1. pre percentá 100%).

Úlohu vo formáte .xls alebo .ods mi pošlite na mail do konca týždňa.

 

Pridávam návod, ako používať jednoduché vzorce v Exceli (platí to aj pre OpenOffice).


12. 5. 2020

Naďalej budete pracovať s tabuľkovým kalkulátorom. V učebnici na str. 94 je riešená úloha 3. Tabuľku prepíšete do excelu (Calcu) (údaje zapíšte do stĺpcov, nie riadkov ako v učebnici) a vygenerujete spojnicový (čiarový) graf.

Pridajte ďalšie 3 stĺpce so spoločným názvom v hlavičke "Nárast oproti poslednému sčítaniu" (zlúčiť bunky): v prvom bude nárast o počet obyvateľov (čiže rozdiel hodnôt v dvoch bunkách), v druhom nárast v percentách zaokrúhlený na 2 desatinné miesta a v treťom koľkonásobne sa zvýšil počet obyvateľov vzhľadom na posledné sčítanie (tiež desatinné číslo s dvoma desat. miestami) - návody na výpočet sú súčasťou riešenia úlohy v učebnici na strane 95, akurát ich treba vhodne prepísať do vzorca a naformátovať bunku.

Súbor vo formáte .xls alebo .ods poslať na kontrolu do konca týždňa. Tiež vyriešte úlohy v PZ strany 107 a 108.


19. 5. 2020

Ďalšia úloha s tabuľkovým kalkulátorom. Úlohu 90/16 z učebnice by ste už mali mať v zošite. Teraz prepíšete jej údaje do tabuľkového kalkulátora (údaje do stĺpcov, nie riadkov).

  • Údaje zobrazte kruhovým (koláčovým) diagramom.
  • Pridajte stĺpec "Kníh celkom", kde podľa vzorca vypočítate, koľko kníh sa vlastne prečítalo (takže ak napr. 2 knihy prečítalo 11 ľudí, v stĺpci "Knihy celkom" bude 22).
  • Cez funkciu SUM vypočítajte na konci stĺpcov celkový počet ľudí a celkový počet prečítaných kníh.
  • Z týchto dvoch údajov vypočítajte priemerný počet prečítaných kníh na jedného človeka.
  • Pridajte ďalší stĺpec "Výpožičné" a v ňom pomocou vzorca vypočítajte cenu za jednotlivé počty vypožičaných / prečítaných kníh, ak priemerná cena požičania jednej knihy je 0,35 €.
  • Stĺpec naformátujte ako cenu so znakom €.
  • Následne cez vhodný vzorec vypočítajte priemernú cenu, ktorú zaplatil jeden človek za vypožičané / prečítané knihy. Nezabudnite na označenie, aby bolo jasné, v ktorej bunke sa aký údaj nachádza!
  • Z PZ urobte strany 109 a 110.

26. 5. 2020

Od poniektorých nemám ani jednu úlohu, ktorú ste mali robiť v tabuľkovom kalkulátore (a nie je ich málo!), takže všetkých tých, ktorých sa to týka, poprosím úlohy dorobiť a doposlať mi ich!
Posledná digitálna úloha - na str. 90/18 - poslať mi ju do 29. 5. 

Pracujte podľa zadania v učebnici (relatívnu početnosť vyjadriť zlomkom, desat. číslom aj percentom) + urobte k údajom kruhový diagram (3D).

Tiež urobte úlohy 8 až 12 na stranách 97 a 98 z učebnice a Vyskúšajte sa! na stranách 99 a 100.


2. 6. 2020

Opakovne apelujem na tých, ktorí mi stále neposlali úlohy z matematiky, aby tak urobili čo najskôr.
Z PZ vypracujte str. 111 a 112.


4. 6. 2020

Príklady na overenie pochopenia učiva zo štatistiky máte v pošte na bezkriedy.sk. Vypracované príklady (s postupmi, nielen výsledky) poslať do konca pracovného týždňa.


9. 6. 2020

Keďže na nové učivo už neostáva veľa času a priestoru, rozhodla som sa zopakovať a trochu viac precvičiť celok, ktorý so štatistikou priamo súvisí a to pravdepodobnosť. V dokumente, ktorý máte v prílohe, sú úlohy až do konca školského roku. Je tam aj vysvetlenie, ale ak by bolo ešte niečo niekomu nejasné, kontakt na mňa máte. Tento týždeň si vypočítajte prvých 10 úloh.

Pravdepodobnosť
PDF – 262.1 KB 19 downloads

16. 6. 2020

Pokračujte v príkladoch na pravdepodobnosť. Čím viac ich stihnete tento týždeň, tým menej vám ostane na ten budúci ;) V prílohe posielam riešenie k jednej z úloh. V týždni vám pošlem na bezkriedy vzor, ako počítať úlohy, kde nie všetky náhodné udalosti majú rovnakú pravdepodobnosť (napr. iný počet bielych a modrých guličiek vo vrecku a pod.)

Pravdepodobnosť 16. 6.
PDF – 89.1 KB 7 downloads